Search form

Lúka 5:18

18ꞌYị e nɨyí lúrú bi ní, ịmbị́ogụnɨ́ ngíti oꞌdo go do gbagbara nɨ kɨ́ umbu sịndị́ gamá gɨ zɨ́a wá. Ilinɨ́ kóo ólụ́ kɨ́e ndéré óto wo kóꞌdụ́ Yésụ ꞌdị́cị́ íri.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index