Search form

Lúka 5:25

25Geré née ní, kɨ́ráwu zɨ́a ị́nyịógụné ꞌdága tɨ́ do komo ꞌyị ga gére née mbá ꞌdíꞌbi sáka ené do ndáꞌbané ꞌbe kɨ́ mongụ́ rokinyi kɨ́ ndị́sị íꞌbílúgu mbófo éyị́ zɨ́ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index