Search form

Lúka 5:30

30Sɨmɨ bɨ Farụsáyo e kɨ́ ꞌyị ꞌdódo lorụ e lurúnɨ́ Yésụ kɨ́ ánu éyị́ kɨ́ ꞌyị ga gére née kenée ní, zɨ́a sínyí ené royé mɨsínyí. Zɨ́ye ndị́sịyé úku mɨngụ́ngụ́rụ́ ledre ro Yésụ. Zɨ́ye úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga kɨ́dí, “Éyị́ bɨ mongụ́ ꞌyị esé née ndịsị ánu éyị́ gɨ roa kɨ́ ꞌyị lúyú ledre e kpá kɨ́ ꞌyị ꞌdóꞌdụ́ ụsórụ e káa zɨ́ née ní ní ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index