Search form

Lúka 5:37

37Kpá kenée, togụ́ kára ili lótó leꞌyị́ ené yá, nda lótó a sɨmɨ sorụ́ ndoko wá. Gɨ zɨ́a sɨmɨ bɨ leꞌyị́ née nɨ ụ́ꞌbụ ní, zɨ́ sorụ́ ndoko née ndóko ené, zɨ́ leꞌyị́ sínyíne mbá bi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index