Search form

Lúka 5:8

8Sɨmɨ bɨ Simúna Pétero lurú ledre née kenée ní, zɨ́a útúne sị́ sịndị́ Yésụ bi, ṇgúṇgú roné do úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ngére, mááyí ꞌyị lúyú ledre, máútúásá ídí gbóo kɨ́yị wá, ídí ị́nyị gɨ cigíma ꞌdáꞌba.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index