Search form

Lúka 6:12

Yésụ gelé ꞌyịmɨkása e sokó doa gbre

(Lúrú kpá Matáyo 10:1-4, Márɨko 3:13-19)

12Sɨmɨ ngíti sị́lị́ gɨ do kacɨ́ ledre née, zɨ́ Yésụ ndéré ékị́ne do mongụ́ landa, ndị́sịné íni ini zɨ́ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index