Search form

Lúka 7:27

27Née oꞌdo bɨ ekénɨ́ ledre a sɨmɨ mɨéké kúrú Lomo kɨ́dí,

“ ‘Mááyí kása ꞌyị kasa amá zɨ́yị ꞌdáꞌdá,

gɨ ro zɨ́a yémeómo mɨsiꞌdi zɨ́yị nzíyiné.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index