Search form

Lúka 8:10

10Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Máúku phụ́trụ ledre gɨ ro ledre ꞌbe ꞌbɨ Lomo zɨ́se go fúó. Mándị́sị úku a zɨ́ ngíti géyị ꞌyị e sɨmɨ muruwayi.

“ ‘Abú nɨyí tɨ́ lúrú bi, utúasánɨ́ lurúndikinɨ́ éyị́ wá.

Abú nɨyí tɨ́ úwú ledre e, utúasánɨ́ ówoyéme a.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index