Search form

Lúka 8:24

24Gɨ zɨ́ ngịrị, zɨ́ ꞌyịmɨkása ené ga gére née úru wo kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, mongụ́ ꞌyị, ꞌdiꞌdiya ị́nyịógụ mu azé go úyu.” Zɨ́ Yésụ úrúne ndíki ledre nɨ go tɨ́ ndị́sị méngị roné kenée.

Zɨ́a ị́nyịné úku ledre zɨ́ síli kɨ́dí, “Ídí tóro tí, ndá ílí wá.” Zɨ́a kpá úku ledre zɨ́ iní bɨ ndịsị káda ba kɨ́dí, “Ídí tóro kpá tí, ndá káda wá.” Tɨ́ maꞌdíi zɨ́ síli kɨ́ mɨkáda iní tóroyé zɨ́ bi ídíne sií.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index