Search form

Lúka 8:25

25Zɨ́a ị́nyịné úku ledre zɨ́ ꞌyịmɨkása ené ga gére née kɨ́dí, “Érésé ngịrị gɨ zɨ́ ꞌdi, ṇgúṇgusé aka esé ledremá fú lá wá ke?”

Zɨ́ tarayé ị́drị́ne mbá mɨị́drị́ gɨ zɨ́ ledre máa wo née zɨ́ye ndị́sị ódroyé dengbị́ye kɨ́dí, “Bɨ káa lárá ꞌyị bɨ káa be ꞌdi bɨ odro lá kɨ́ tarané zɨ́ síli kɨ́ iní úwú kúrú a ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index