Search form

Lúka 8:42

42Ábuwá, bɨkéṛị́ nyị́ a, odụ owụ́ maꞌdáa kpá dụụ́ née kị́éꞌdo née, owụ́ ꞌbɨ sɨmɨbi sokó doa gbre nɨ kɨ́ ndíyá gbála, go gbóo kɨ́ umbu.

Sɨmɨ bɨ Yésụ uwú ledre née kenée ní, zɨ́ye ị́nyịyé kɨ́ Yáyiro e go ndéréye lúrú ndíyá. Gɨ zɨ́a ꞌyị e ofụnɨ́ go, bi ndéré ndaá lolụ kóo bɨlámáne wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index