Search form

Lúka 8:45

45Yésụ owo gáa go kɨ́dí ꞌyị oto sị́lị́ne go roné. Zɨ́a ndúnduꞌyú kɨ́dí, “Ambí oto sị́lị́ne romá ne?”

Sɨmɨ bɨ ꞌyị e itínɨ́ nda go mbá kangú ní, zɨ́ Pétero bɨ ngúru ꞌyịmɨkása ené ní úku ledre kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, lúrú aka lá tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga ba, zɨ́yị úku ledre yá ambi oto sị́lị́ne royị́ ne?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index