Search form

Lúka 8:8

8Ngíti géyị utúnɨ́ ꞌbɨ eyé do bɨlámá káṇgá, do ụ́tụyé ngbóróye kɨ́ mɨngburoko kókó sịndị́ye do ánáye mbá mụdụ.”

Sɨmɨ bɨ ukuasá ledre née go ní, zɨ́a ꞌdụ́tụ a kɨ́ ledre bɨ kɨ́dí, “Ídísé sómụ́ sɨmɨ ledre née bɨlámáne.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index