Search form

Lúka 9:13

13Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ ꞌyịmɨkása ené ga gére née kɨ́dí, “Ásé íꞌbí éyị́ mɨánu zɨ́ye.”

Zɨ́ ꞌyịmɨkása ga gére née úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ɨ́, mongụ́ ꞌyị, azé ndíki éyị́ mɨánu íꞌbí a zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e káa zɨ́ née gɨ ꞌda? Odụ éyị́ bɨ zɨ́ze ona lá dụụ́ ambata e ịnyị kɨ́ mɨóngbó kénzé e gbre. Née ndaá éyị́ bɨ nɨ méngị moko ní wá. ꞌBúó azé ꞌdíꞌbi mongụ́ komo késị́ ndéré úgú éyị́ mɨánu kɨ́e tée?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index