Search form

Lúka 9:20

20Zɨ́a nda ndúꞌyú za cụ́ sómụ́ ledre ꞌbɨ ꞌyịmɨkása ené ga gére née kɨ́dí, “Sara aka nda sée, ndị́sịsé ꞌbɨ esé úku a dongaráse ní kɨ́dí, mááyí náambi?”

Zɨ́ ngúru ꞌyịmɨkása ené bɨ Pétero ní úkulúgu a zɨ́a kɨ́dí, “Áyí Kɨ́résịto, wo bɨ Lomo kasa wo ógụ yómo zée ꞌyịmaꞌdí e ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index