Search form

Lúka 9:22

Yésụ uku ledre gɨ ro mɨúyuné

(Lúrú kpá Matáyo 16:20-28, Márɨko 8:30—9:1)

22Zɨ́ Yésụ kpá úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kɨ́dí, “Gɨ zɨ́a bɨ mááyí Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí ní, ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị e kɨ́ mɨngburoko manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e zɨ́ Lomo ní, nda kɨ́ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ ꞌdódo lorụ ní nɨyí úfu máa, sɨmɨ sị́lị́ ota zɨ́ma úrúma.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index