Search form

Lúka 9:27

27Máúku zɨ́se maꞌdíi, ngíti géyị ꞌyị e gɨ dongaráse bɨ ásé tóro née utúasánɨ́ aka úyu cakaba wá, ꞌbúó togụ́ lurúnɨ́ rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌbe ꞌbɨ Lomo go.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index