Search form

Lúka 9:33

33Sɨmɨ bɨ Pétero lurú kɨ́dí yaꞌdá ga gére née nɨyí go ndéré eyé ní, zɨ́ Pétero maꞌdáa úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, ꞌyị ga gére née ayínɨ́ nda ndéré ꞌda, idízé ndị́sị kéye ona. Azé yéme kụ́tụ́ ota (3) zɨ́se kéye, kị́éꞌdo zɨ́yị, ngíti a zɨ́ Mụ́sa ngíti a nda ꞌbɨ ené zɨ́ Ilíya.” Pétero uku ledre née lá sɨmɨ mɨtụlụrụ owo wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index