Search form

Lúka 9:43

43Zɨ́ tara ꞌyị ga gére née ị́drị́ne mbá mɨị́drị́. Zɨ́ye úku ledre kɨ́dí, “Lurúzé mbigí rokoꞌbụ ꞌbɨ Lomo go cụ́ kɨ́ komozé.”

Sɨmɨ bɨ ꞌyị e nɨyí aka fú kɨ́ ledre máa née yá, zɨ́ Yésụ óyólóꞌbó roné úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index