Search form

Lúka 9:53

53Sɨmɨ bɨ ꞌyị kasa ga bɨ Yésụ kasa yée née ogụnɨ́ íri ní, ꞌyị ꞌbɨ Samáriya e ya yée utúasánɨ́ eyé yémeómo bi zɨ́ Yésụ wá gɨ zɨ́a ndaá ꞌbɨ ené ṇgu eyé wá, ili ndéré ené mɨndéré sɨmɨ Yerụsaléma.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index