Search form

Lúka 9:57

Ambí nɨ ídí bɨlámá ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ne

(Lúrú kpá Matáyo 8:19-22)

57Yésụ nɨyí aka fú do mɨsiꞌdi mɨndéréye sɨmɨ Yerụsaléma, zɨ́ye ndíkíye kɨ́ ngíti oꞌdo. Zɨ́ oꞌdo née úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, máíli zɨ́ze ndéréze kéyị kɨ́ꞌdí bɨ íli ndéré ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index