Search form

Lúka 9:6

6Yóó, zɨ́ ꞌyịmɨkása ga gére née ndéréye kacɨ́ tara ꞌbe ga bɨ ore ní za mbá kɨ́ úku bɨlámá ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyị e kpá kɨ́ ꞌdíꞌbióyó ndíyá gɨ ro ꞌyị e ꞌdáꞌba.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index