Search form

Lúka 9:61

61Kpá kenée sɨmɨ ngíti sịndị́ kadra, ngíti oꞌdo ya zɨ́ Yésụ ní, “Máṇgúṇgu ledreyị́ go Ngére, mááyí lódụ́ yị́ị. Tɨ́ lá ili aka zɨ́ma ndéréma ꞌdící kacɨ́ma zɨ́ ꞌyị amá e, zɨ́ma nda ndáꞌbaógụmá lódụ́ kacɨ́yị.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index