Search form

Lúka int

Ledre gɨ ro bụ́kụ bɨ Lúka ní

Bụ́kụ ba Lúka eké ne, eké wo bɨ Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása e ní kpá ne. Lúka ndaá ꞌbɨ ené gɨ sɨmɨ kúfú Yụ́da e wá, nɨ ꞌyị bɨ olo ledre go kɨ́ngaya gɨ sɨmɨ kúfú Gịrị́gị e ní. Zɨ́a ị́nyịné ṇgúṇgu ledre Yésụ. ꞌDịyịoto kóo Páwulo sɨmɨ bɨ kóo Páwulo nɨ ndéré kɨ́ úku bɨlámá ledre ꞌbɨ Yésụ zɨ́ ꞌyị e ní. Eké ledre gɨ ro Yésụ kɨ́ ledre moko ga bɨ kóo Yésụ ndịsị méngị yée ní zɨ́ ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní ówoyéme a.

Ledre ga bɨ Lúka eké yée sɨmɨ bụ́kụ ené ba ndanɨ́ mɨékéye sɨmɨ ngíti géyị bụ́kụ ga bɨ Matáyo, Márɨko kɨ́ Yiwáni ní wá. Ledre ga bɨ káa zɨ́ ledre gɨ ro mɨndíki Yiwáni ꞌyị íꞌbí babatị́za, ledre gɨ ro mɨndíki Yésụ kɨ́ mɨngbóró a, kpá kɨ́ ledre gɨ ro bɨlámá ledre ga bɨ kóo ꞌbɨ Lomo Yiwáni ndịsị ndéré kɨ́ úku yée zɨ́ ꞌyị e ní. Zɨ́a kpá úku ledre gɨ ro káa zɨ́ bɨ Lomo oto ꞌbú ꞌyịmaꞌdí e mbá ní. Yésụ ꞌdodo kóo lị́lị ledre née go sɨmɨ muruwayi káa zɨ́ muruwayi bɨ gɨ ro bɨlámá ꞌyị ꞌbɨ Samáriya ní (sɨmɨ kápita 10), kɨ́ muruwayi bɨ gɨ ro owụ́ bɨ ịndrị ní (sɨmɨ kápita 15) kɨ́ mɨndị́sịyé bɨ kɨ́ manda ꞌdáꞌdá ꞌbɨ ꞌyị ꞌdóꞌdụ́ ụsórụ bɨ ꞌyị e ilinɨ́ wo wá ní (sɨmɨ kápita 19) nda kɨ́ ledre trịdrị bɨ za fí bɨ mocụ́ ledre a zɨ́ ngúru ꞌyị lúyú ledre bɨ kóo phephénɨ́ yée kéne gɨ zɨ́ lúyú ledre eyé ní (sɨmɨ kápita 23).

Zɨ́ Lúka úku andá ledre kɨ́ꞌdí tụ́ꞌdụ́ kɨ́dí ꞌDówụ́ Lomo ndịsị méngị moko sɨmɨ Yésụ ne gɨ zɨ́a ndịsị íni ini zɨ́ Lomo kɨ́ngaya. Nda go gbóo kɨ́ odụ ledre, zɨ́a úku ledre kɨ́dí Yésụ ꞌdodo kóo roné kɨ́ꞌdí tụ́ꞌdụ́ zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e sɨmɨ bɨ kóo urú gɨ sɨmɨ umbu ní. Ledre ga gére née ꞌdodonɨ́ go kɨ́dí maꞌdíi Yésụ urú kóo go gɨ sɨmɨ umbu.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index