Search form

Márɨko 1:1

Yiwáni babatị́za uku ledre mɨógụ Kɨ́résịto

(Lúrú kpá Matáyo 3:1-12, Lúka 3:1-18, Yiwáni 1:19-28)

1Ba dosị́ bɨlámá ledre gɨ ro Kɨ́résịto Yésụ Owụ́ ꞌbɨ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index