Search form

Márɨko 1:10

10Sɨmɨ bɨ Yésụ nɨ nda go ólụ́ógụ gɨ sɨmɨ iní ní, zɨ́a lúrú ere likpí roné go, zɨ́ ꞌDówụ́ Lomo ógụné doa pá pá pá pá káa zɨ́ kị́ṛịkóꞌdo ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index