Search form

Márɨko 1:11

11Geré zɨ́ kúrú ówụ́ne zɨ́a gɨrí kɨ́dí, “Áyí Owụ́ ꞌbɨ amá ꞌbúyị ofụ domá go. Mááyí kɨ́ rokinyi gɨ zɨ́yị.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index