Search form

Márɨko 1:13

13zɨ́a ndị́sịné íri kɨ́ sị́lị́ cị́ gbre, zɨ́ Satána ndị́sịné úzu wo. Bangá súwú e nɨyí kóo kpá kɨ́ye íri. Zɨ́ ngíti géyị maláyika e ndị́sịyé sáká wo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index