Search form

Márɨko 1:16

16Kadra kị́éꞌdo, zɨ́ Yésụ ị́nyịné ndéréne do gbúṛóngó mɨkavu Galiláya, zɨ́a lúrúndíki Simúna e kɨ́ lúnduné Andiríya, kɨ́ ónzó mbírá eyé sɨmɨ iní gɨ zɨ́a nɨyí yị́ eyé ꞌyị ꞌdíꞌbi kénzé e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index