Search form

Márɨko 1:2

2Nɨ káa zɨ́ bɨ kóo nébị Isáya eké kɨ́dí,

“Mááyí kása ꞌyị kasa amá zɨ́yị ꞌdáꞌdá,

gɨ ro zɨ́a yémeómo mɨsiꞌdi zɨ́yị nzíyiné.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index