Search form

Márɨko 1:23

23Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, ngíti oꞌdo nɨ kóo kpá bo sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro ore nɨ kɨ́ dokéké sɨmɨné. Zɨ́a tónóne íni ini, zɨ́a ị́nyịné úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index