Search form

Márɨko 1:24

24“Yị́ị, ꞌyị ꞌbɨ Nazeréta ba, éyị́ bɨ íli gɨ zɨ́ze ní ꞌdi? Ógụ kɨ́ra go gɨ ro úfuónzó zée? Máówo yị́ị bú. Áyí Yésụ, Mbigí Owụ́ ꞌbɨ Lomo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index