Search form

Márɨko 1:3

3“ꞌYị nɨ karanée ndị́sị ótrụ́ ledre zɨ́ ꞌyị e sɨmɨ súwú kɨ́dí,

yémeómosé mɨsiꞌdi mu nzíyiné zɨ́ Ngére,

ídísé ꞌdózo yéme mɨsiꞌdi zɨ́a.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index