Search form

Márɨko 1:30

30Nɨyí ndéréógụ íri ní, towụ́ Simúna kára ꞌyị nɨ mɨꞌdúꞌduné bi, gɨ zɨ́a roa ịrị́ mɨị́rị́. Zɨ́ye ị́nyịyé úku ledrea zɨ́ Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index