Search form

Márɨko 1:34

34zɨ́a ꞌdíꞌbióyó ṛị́kị́ ndíyá eyé e gɨ royé mbá. Yée ga bɨ kɨ́ dokéké e sɨmɨyé ní, zɨ́a lágaóyó yée gɨ sɨmɨyé mbá, zɨ́a ụ́cụómo dokéké ga gére née ndanɨ́ ódro wá, gɨ zɨ́a owonɨ́ Yésụ bú.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index