Search form

Márɨko 1:38

38Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Nderézé aka sɨmɨ ngíti géyị owụ́ gara ga bɨ kpị́ ní, máíli kpá úku bɨlámá ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyị ga bɨ íri ní. Gɨ zɨ́a, née moko bɨ máógụ gɨ roa ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index