Search form

Márɨko 1:4

4Zɨ́ Yiwáni ógụ ndị́sịné sɨmɨ súwú ndị́sị úku ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyị e kɨ́dí, “Ídísé ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́se óyólóꞌbó mɨmbéꞌdesé do bábátị́zị́ sée gɨ ro zɨ́ Lomo ótoómo lúyú ledre esé e.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index