Search form

Márɨko 1:44

44“Ndá úku ꞌdódo ledre née zɨ́ ꞌyị e wá. Ídí ndéré zɨ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́, zɨ́yị óṇgoónzó bangá íꞌbí mbófo éyị́ kɨ́e zɨ́ Lomo káa zɨ́ bɨ Mụ́sa eké ní, nɨyí geré ówo a kɨ́dí umbunonó bɨ royị́ ní ụkụ́ go.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index