Search form

Márɨko 1:7

7Zɨ́a kóo kpá úku ledre kɨ́dí, “ꞌYị bɨ nɨ ógụ gɨ do kacɨ́ma ní, rokoꞌbụa romo do ꞌbɨ amá go kɨ́ngaya. Máútúásá gbawá ídíma káa do ꞌyị líkpí káꞌdá wará ené gɨ ro íꞌdíógụ a gɨ sịndị́a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index