Search form

Márɨko 1:8

8Máíꞌbí babatị́za zɨ́se lá kɨ́ iní, nɨ íꞌbí ꞌbɨ ené zɨ́se babatị́za bɨ kɨ́ ꞌDówụ́ Lomo ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index