Search form

Márɨko 1:9

Yiwáni iꞌbí babatị́za zɨ́ Yésụ

(Lúrú kpá Matáyo 3:13-17, Lúka 3:21-22)

9Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, zɨ́ Yésụ ógụné gɨ sɨmɨ gara bɨ Nazeréta sɨmɨ káṇgá bɨ Galiláya ní, zɨ́ Yiwáni bábátị́zị́ wo sɨmɨ ngbuṛu bɨ Yeredéne ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index