Search form

Márɨko 11:1

Yésụ olụ́ sɨmɨ Yerụsaléma

(Lúrú kpá Matáyo 21:1-11, Lúka 19:28-40, Yiwáni 12:12-19)

1Sɨmɨ bɨ Yésụ kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e nɨyí go gbóo kɨ́ Yerụsaléma, nderénɨ́ kpụrụ́ gɨ sɨmɨ owụ́ gara bɨ Betefége kɨ́ Beteníya cigí Landa Olíva ní, zɨ́ Yésụ kása ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e gbre ꞌdáꞌdá,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index