Search form

Márɨko 11:13

13Zɨ́a lúrúndíki ndóṛí ꞌbɨ ꞌbe gɨ gbála kɨ́ mbílíne gbụkụ. Abú née ndaá aka kóo sịndị́ kadra gɨ ro mɨkánda mɨáná a wá yá, zɨ́a sómụ́ ledre kɨ́dí, ambí owo ne, éyị́ née kenée kuṛú mɨánága ga bɨ idíakánɨ́ ní, nɨyí ba bo ꞌdága íri. Zɨ́a ị́nyịné ndéréne gị sị́ ndóṛí née íri lúrú bi, lurú bi má, kémbị́ mɨáná a ndaá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index