Search form

Márɨko 11:15

Yésụ olụ́ do ligá ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo

(Lúrú kpá Matáyo 21:12-17, Lúka 19:45-48, Yiwáni 2:13-22)

15Sɨmɨ bɨ olụ́nɨ́ nda go sɨmɨ Yerụsaléma ní, zɨ́ Yésụ ólụ́ne do ligá ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo, zɨ́a ógóbáyi ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ úgú éyị́ e kpá kɨ́ úgúóyó éyị́ e ore ní ꞌdáꞌba. Zɨ́a kpá ndị́sịné kɨ́ ị́trị́ónzó tarabíza bɨ ꞌyị óyólóꞌbó késị́ e ndịsịnɨ́ óyólóꞌbó késị́ e doa ní kpụkpụ́kpụ bi. Nda kpá kɨ́ bi ndị́sị ꞌbɨ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ úgúóyó amámu e ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index