Search form

Márɨko 11:16

16Yésụ ili ené zɨ́ ꞌyị e ị́mbị́ éyị́ e ndéréꞌdécị bi kɨ́e gɨ do ligá ꞌdị́cị́ ꞌbɨ Lomo wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index