Search form

Márɨko 11:2

2kɨ́dí, “Ndérésé mu sɨmɨ ꞌbe ga bɨ doꞌdónozé ꞌdáa née. Ásé ógụndíki owụ́phɨṛangá dongí bɨ ngárá ꞌyị e ekị́nɨ́ aka doa kú wá ní, mɨódóótoné kenée tara ngíti ꞌbe. Ídísé líkpí a, zɨ́se ógụsé kɨ́e gɨrí zɨ́ma yáa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index