Search form

Márɨko 11:23

23Ídísé óto ledre ba sɨmɨ dosé. ꞌYị bɨ iꞌbí roné go za mbá zɨ́ Lomo ní, togụ́ uku ledre zɨ́ landa bɨ ꞌdáa kɨ́dí, ‘Ídí ị́nyị gɨ ore zɨ́yị ndéré útúyị sɨmɨ mɨkavu bɨ ꞌdáa,’ togụ́ ꞌyị née owo go bɨlámáne kɨ́dí ledre bɨ née uku née nɨ méngị roné yá, zɨ́ Lomo óto ledre née, zɨ́a tɨ́ méngị roné zɨ́ ꞌyị née kenée.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index