Search form

Márɨko 11:26

26Togụ́ ásé go íni ini zɨ́ ꞌBụsé Lomo gɨ ro zɨ́a ótoómo lúyú ledre esé yá, ídísé ówo a kɨ́dí lafúse ga bɨ nɨyí ógụ ndúꞌyú sée gɨ ro zɨ́se ótoómo ledre zɨ́ye ní, ídísé ị́drị mɨmbéꞌdesé, zɨ́se ótoómo ledre zɨ́ye. ꞌBụzé Lomo nɨ kpá ótoómo lúyú ledre esé.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index