Search form

Márɨko 11:27

Nduꞌyú gɨ ro ówo rokoꞌbụ ꞌbɨ Yésụ

(Lúrú kpá Matáyo 21:23-27, Lúka 20:1-8)

27Née ní, zɨ́ Yésụ ndéréógụyé kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e go sɨmɨ Yerụsaléma, zɨ́ye ndị́sịyé gámáye do ligá ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo. Zɨ́ ngíti géyị manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e, kɨ́ ngíti géyị ꞌyị ꞌdódo lorụ e, kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ngére e ógụyé zɨ́ Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index