Search form

Márɨko 11:29

29Yésụ ya zɨ́ye ní, “Máíli aka ndúꞌyú sée kɨ́ nduꞌyú kị́éꞌdo kí. Togụ́ úkulúgusé ledre go kacɨ́ a zɨ́ma, mááyí nda fú úku ꞌdódo ledre rokoꞌbụ bɨ mándị́sị méngị ledre e kɨ́e ba zɨ́se.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index